Opieka nad grobami Radom i okolice Sprzątanie grobów

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin Sklepu Internetowego Sprzątanie Grobów Opieka Radom

I . REGULAMIN
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH (RODO)


I. R E G U L A M I N :


Regulamin sklepu internetowego AAC Sprzątanie Grobów, www.sprzataniegrobow.radom.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez AAC Andrzej Połoński (Sprzątanie Grobów). z siedzibą w Radomiu, ul. Lubelska 126,

26-600 Radom, tel. 483773302, e-mail sklep@sprzataniegrobow.radom.pl, podstawą prowadzenia działalności jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Radomia, pod numerem 22169,  jako czynny podatnik VAT posiada nr NIP: 9481218762, wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej pod numerem Regon: 670668348, posiadający rachunek bankowy prowadzony przez bank PKOBP nr  11 1020 4317 0000 5002 0455 3939, prowadzącego sprzedaż usług sprzątania, porządkowania, czyszczenia miejsc pochówku, pomnika, grobu, oraz sprzedaż ozdób podnoszących walory estetyczne sprzątanego miejsca w rodzaju kwiatów, wiązenk kwiatów i zniczy – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.sprzataniegrobow.radom.pl
1.2 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AAC Sprzątanie.
1.3 Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4 Każda osoba składająca zamówienie (czyli Klient) w sklepie internetowym www.sprzataniegrobow.radom.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
1.5 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem
sklepu oraz zaakceptowaniem jego postanowień. Zleceniodawca akceptując regulamin wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane Klienta
2.1 Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – AAC Sprzątanie nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2.2 AAC Sprzątanie zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia, będą niezupełne,  w szczególności braku informacji wystarczającej do zlokalizowania położenia miejsca
wykonania usługi, miejsca przeznaczonego do sprzątania, lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności
3.1 Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia
.

4. Przedmiot działalności
4.1 Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sprzataniegrobow.radom.pl jest sprzedaż usług sprzątania oraz ozdób podnoszących walory estetyczne sprzątanego miejsca,  za pośrednictwem
internetu.
4.2  AAC Sprzątanie prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych ozdób, oraz dokładny opis oferowanych usług. Zdjęcia oferowanych wyrobów są autorstwa AAC Sprzątanie, staramy się aby prezentowane zdjęcia w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty wygląd wyrobów, w innym wypadku przy takim zdjęciu umiescza adnotację „zdjęcie poglądowe”. W przypadku żywych kwiatów zawsze będzie to zdjęcie poglądowe (nierzeczywiste) z oczywistego powodu, niepowtarzalności żywych kwiatów.

5. Zakupy
5.1 Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sprzataniegrobow.radom.pl
5.2 Dodanie produktu do „koszyka”, poprzez jego kliknięcie, z możliwością wcześniejszej zmiany ilości asortymentu przez wprowadzenie odpowiedniej wartości liczbowej w okienku obok ikony koszyka, po której Klient zostaje przeniesiony na stronę pokazującą wybrane towary/usługi wraz z wyborem sposobu płatności i dostawy, gdzie przez wciśnięcie przycisku następny jest przenoszony na stronę do wpisania danych i potwierdzenia zamówienia przez kliknięcie przycisku następny, oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
5.3 W przypadku płatności kartą, szybkim przelewem online, lub poprzez paypal umowę uważa się za zawartą natychmiast
po takim zapłaceniu, w przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem, uważa się za zawartą jeśli w ciągu 72 godzin roboczych od złożenia zamówienia, należność wpłynie na konto AAC Sprzątanie, podane w mailu potwierdzającym wpłatę, na stronie sklepu, oraz w niniejszym regulaminie, a tym samym zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.

6. Ceny
6.1 Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
6.2 Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dojazdu do miejsca wykonywania usługi.
6.3 Koszt dojazdu ustalony przez AAC Sprzątanie wynosi: w granicach miasta Radom 0zł, do 15km od centrum miasta
30zł, do 30km od centrum miasta 60zł, do 60km od centrum miasta 120zł. Odległość można wyliczyć samodzielnie, w ogólnie dostępnych narzędziach w internecie (jednym z nich są mapy google) gdzie wpisujemy jako miejsce docelowe, miejscowość gdzie znajduje się miejsce wykonywania usługi, jako drugie miejsce miejscowość Radom.
6.4 Wykonanie usługi w miejscu odległym o więcej niż 60km od centrum miasta Radom nie jest możliwe, w wypadku złożenia takiego zamówienia, AAC Sprzątanie może odstąpić od wykonania usługi, zwracając Klientowi zapłaconą kwotę zamówienia.

7. Realizacja
7.1 Koszty dojazdu do miejsca wykonania usługi nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dojazdu pokrywa Klient.
7.2 AAC Sprzątanie nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy
7.3 Termin realizacji złożonych zamówień to 3dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym AAC Sprzątanie.

8. Wady, zwroty
8.1 Zgodnie z ustawą  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych, nie później jednak, niż do momentu wykonania usługi.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone w dowolnej formie, jednak zaleca się, by było ono dokonane na piśmie, za pomocą formularza lub drogą elektroniczną, gdyż taka forma umożliwia wykazanie złożenia oświadczenia oraz pozwala na prawidłowe obliczenie terminów do zwrotów wzajemnych świadczeń. Odstąpienie w formie pisemnej należy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@sprzataniegrobow.radom.pl lub tradycyjnej: AAC Andrzej Połoński, Lubelska 126, 26-600 Radom.

8.2 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, oraz opisać przedmiot reklamacji.
8.3 Roszczenia reklamacyjne nie mogą przekraczać wartości zamówienia.


9. Zakończenie
9.1 W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


II. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
- Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów i usług w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
- Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
- Dostęp do sieci Internet,
- Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
- Posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu
sklep@sprzataniegrobow.radom.pl lub telefonicznie na (nr tel: +48511551162). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
5. AAC Sprzątanie informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ AAC SPRZĄTANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU (RODO)

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest firma AAC Andrzej Połoński, z siedzibą w Radomiu przy Lubelskiej 126. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
- w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów i usług ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
- w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
- jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów i usług oferowanych do sprzedaży w Sklepie,
- w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora
w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
- w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw
podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od
klientów Administratora.
4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi
jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji.
8. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez  Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego