Opieka nad grobami Radom i okolice Sprzątanie grobów

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin Sklepu Internetowego Sprzątanie Grobów Opieka Radom

R E G U L A M I N :

Regulamin sklepu internetowego AAC Sprzątanie Grobów, www.sprzataniegrobow.radom.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez AAC Andrzej Połoński (Sprzątanie Grobów). z siedzibą w Radomiu, ul. Lubelska 126,

26-600 Radom, tel. 486271191, fax 483773122, e-mail aac@op.pl, podstawą prowadzenia działalności jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Radomia, pod numerem 22169,  jako czynny podatnik VAT posiada nr NIP: 9481218762, wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej pod numerem Regon: 670668348, posiadający rachunek bankowy prowadzony przez BRE MBANK nr  21 1140 2004 0000 3502 3466 4759, prowadzącego sprzedaż usług sprzątania, porządkowania, czyszczenia miejsc pochówku, pomnika, grobu, oraz sprzedaż ozdób podnoszących walory estetyczne sprzątanego miejsca w rodzaju kwiatów, wiązenk kwiatów i zniczy – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.sprzataniegrobow.radom.pl
1.2 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AAC Sprzątanie.
1.3 Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4 Każda osoba składająca zamówienie (czyli Klient) w sklepie internetowym www.sprzataniegrobow.radom.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
1.5 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem
sklepu oraz zaakceptowaniem jego postanowień. Zleceniodawca akceptując regulamin wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane Klienta
2.1 Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – AAC Sprzątanie nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2.2 AAC Sprzątanie zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia, będą niezupełne,  w szczególności braku informacji wystarczającej do zlokalizowania położenia miejsca
wykonania usługi, miejsca przeznaczonego do sprzątania, lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności
3.1 Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia
.

4. Przedmiot działalności
4.1 Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sprzataniegrobow.radom.pl jest sprzedaż usług sprzątania oraz ozdób podnoszących walory estetyczne sprzątanego miejsca,  za pośrednictwem
internetu.
4.2  AAC Sprzątanie prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych ozdób, oraz dokładny opis oferowanych usług. Zdjęcia oferowanych wyrobów są autorstwa AAC Sprzątanie, staramy się aby prezentowane zdjęcia w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty wygląd wyrobów, w innym wypadku przy takim zdjęciu umiescza adnotację „zdjęcie poglądowe”. W przypadku żywych kwiatów zawsze będzie to zdjęcie poglądowe (nierzeczywiste) z oczywistego powodu, niepowtarzalności żywych kwiatów.

5. Zakupy
5.1 Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sprzataniegrobow.radom.pl
5.2 Dodanie produktu do „koszyka”, poprzez jego kliknięcie, z możliwością wcześniejszej zmiany ilości asortymentu przez wprowadzenie odpowiedniej wartości liczbowej w okienku obok ikony koszyka, po której Klient zostaje przeniesiony na stronę pokazującą wybrane towary/usługi wraz z wyborem sposobu płatności i dostawy, gdzie przez wciśnięcie przycisku następny jest przenoszony na stronę do wpisania danych i potwierdzenia zamówienia przez kliknięcie przycisku następny, oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
5.3 W przypadku płatności kartą, szybkim przelewem online, lub poprzez paypal umowę uważa się za zawartą natychmiast
po takim zapłaceniu, w przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem, uważa się za zawartą jeśli w ciągu 72 godzin roboczych od złożenia zamówienia, należność wpłynie na konto AAC Sprzątanie, podane w mailu potwierdzającym wpłatę, na stronie sklepu, oraz w niniejszym regulaminie, a tym samym zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.

6. Ceny
6.1 Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
6.2 Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dojazdu do miejsca wykonywania usługi.
6.3 Koszt dojazdu ustalony przez AAC Sprzątanie wynosi: w granicach miasta Radom 0zł, do 15km od centrum miasta 15zł, do 30km od centrum miasta 40zł, do 60km od centrum miasta 100zł. Odległość można wyliczyć samodzielnie, w ogólnie dostępnych narzędziach w internecie (jednym z nich są mapy google) gdzie wpisujemy jako miejsce docelowe, miejscowość gdzie znajduje się miejsce wykonywania usługi, jako drugie miejsce miejscowość Radom.
6.4 Wykonanie usługi w miejscu odległym o więcej niż 60km od centrum miasta Radom nie jest możliwe, w wypadku złożenia takiego zamówienia, AAC Sprzątanie może odstąpić od wykonania usługi, zwracając Klientowi zapłaconą kwotę zamówienia.

7. Realizacja
7.1 Koszty dojazdu do miejsca wykonania usługi nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dojazdu pokrywa Klient.
7.2 AAC Sprzątanie nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy
7.3 Termin realizacji złożonych zamówień to 3dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym AAC Sprzątanie.

8. Wady, zwroty
8.1 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni, nie później jednak, niż do momentu wykonania usługi.
8.2 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, oraz opisać przedmiot reklamacji.
8.3 Roszczenia reklamacyjne nie mogą przekraczać wartości zamówienia.

9. Zakończenie
9.1 W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego